071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderraad

Ouderraad

(Ouders zijn een belangrijke partner voor onze school waar het gaat om de ervaringsdeskundigheid over uw/hun kind. Daarnaast zijn ouders ook onmisbaar op andere vlakken om een school goed te laten draaien. We vragen regelmatig hulp bij o.a. feesten en vieringen, speldagen, excursies, theaterbezoek, schoolreisjes, uitleen van bibliotheekboeken en de jaarlijkse schoonmaak.

Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft ook de Leidse Houtschool een medezeggenschapsraad (MR). Dit is de commissie die vorm geeft aan de wettelijk verplichte samenwerking tussen school en ouders. Bij de LHS bestaat de MR uit 4 leden: twee leerkrachten en twee ouders.

Namens de ouders nemen deel:

Ratna Natawidjaja  en  Annelies de Bakker (voorzitter)

Namens de leerkrachten nemen deel:

Frits Jansen en Rineke de Visser (secretaris)

De medezeggenschapsraad (MR) vergadert ongeveer zes keer per jaar, en bespreekt dan zaken die van belang zijn voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, het formatieplan, het personeelsbeleid, de schoolgids en de veiligheid in school. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en het team. In alle zaken die de school aangaan kan de raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. Alle ouders en leraren zijn welkom om als (online) toehoorder bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken het bestuur de instemming van de raad, van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren. Dit reglement vindt u hier.

Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u mailen naar de Medezeggenschapsraad in Schoudercom, of naar mr@leidsehoutschool.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich actief bezig met het organiseren van jaarlijkse activiteiten en vieringen. De ouderraad werkt samen met de activiteiten-coördinator(en) uit het team.  Door de activiteiten en vieringen goed met elkaar te verdelen is deze rol voor ouders goed uit te voeren naast hun vaak drukke baan. Door het samen te organiseren, uitvoeren en te evalueren hebben zowel de ouders als het team een gelijkwaardige inbreng!

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.