071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft ook de Leidse Houtschool een medezeggenschapsraad (MR). Dit is de commissie die vorm geeft aan de wettelijk verplichte samenwerking tussen school en ouders. 

De medezeggenschapsraad (MR) vergadert ongeveer zes keer per jaar, en bespreekt dan zaken die van belang zijn voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, het formatieplan, het personeelsbeleid, de schoolgids en de veiligheid in school. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en het team. In alle zaken die de school aangaan kan de raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. Alle ouders en leraren zijn welkom om als (online) toehoorder bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken het bestuur de instemming van de raad, van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren. Dit reglement vindt u hier.

Bij de LHS bestaat de MR uit 4 leden: twee leerkrachten en twee ouders.

Namens de ouders nemen deel: Michael Weymaere en Godert van Heijst

Namens de leerkrachten nemen deel: Rineke de Visser (Froukje Geertzen neemt plaats in de MR tijdens het verlof van Rineke) en Nelina Minnee

Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u mailen naar mr@leidsehoutschool.nl of u kunt via Social Schools contact opnemen met één van de leden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.