071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een belangrijke partner voor onze school waar het gaat om de ervaringsdeskundigheid over uw/hun kind. Daarnaast zijn ouders ook onmisbaar op andere vlakken om een school goed te laten draaien. We vragen regelmatig hulp bij o.a. feesten en vieringen, speldagen, excursies, theaterbezoek, schoolreisjes, uitleen van bibliotheekboeken en de jaarlijkse schoonmaak.

Medezeggenschapsraad

Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin team en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad geeft in gesprek met de schoolleiding advies over zaken die in de school spelen. De leden van de MR onderhouden hierover contacten met de ouders, de leerkrachten en de directie.

Vanuit de Medezeggenschapsraad hebben leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar vindt overleg plaats met de leden van de raden van andere scholen van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), wat uitmondt in advies aan het College van Bestuur (CvB) van SCOL.

In de Medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de ouders:
Richard (voorzitter)
Anneloes

Namens het team:
Juf Froukje (afgevaardigde in GMR)
Juf Hetty

Ouderraad

De Ouderraad (OR) speelt een belangrijke ondersteunende rol. Zij houdt zich actief bezig met het organiseren van activiteiten in en om de school. Kijk voor meer informatie over de Ouderraad, ouderbijdrage e.d. in onze Schoolgids 2018/2019 op pagina 14.

Pin It on Pinterest

Share This